Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácie reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdielané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.

Rozumiem

Z technických príčin je momentálne možnosť nákupu pozastavená

Váš dodávateľ pneumatík a diskov info@adacpneu.sk

Typ vozidla:
Obdobie:
Šírka pneu:
Profil pneu:
Priemer pneu:
Výrobca:
Index nosnosti:
Index rýchlosti:
Zosilená:
Dojazdová:
Vymazať filter

Kategórie produktov

Prečo zvoliť nákup práve u nás?

ikona
Doba doručenia
od 1 do 7 dní
ikona
Overený predajca s referenciami zákazníkov
ikona
Komfortný konfigurátor diskov
ikona
Široký výber pneumatík

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti Pema Šamorín s.r.o. (ďalej len „Predávajúci“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúcich v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“) uzatváranej medzi Predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „Kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho Pema Šamorín s.r.o. na adrese
www.adac-pneu.sk (ďalej len „Internetový obchod“).

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom Internetového obchodu Pema Šamorín s.r.o. na adrese www.adac-pneu.sk sa rozumie právnická osoba:

Pema Šamorín s.r.o.
Pomlejská 106/A
931 01 Šamorín

IČ: 45374236
DIČ: 2022967672

IČ DPH: SK2022967672
Zapísaná v OR okr. súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka 25043/T

 

Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektátor SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23 , 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 0915 796 519 

 

Zákazníkom nášho Internetového obchodu je Kupujúci, ktorý je buď spotrebiteľom (ďalej len „Spotrebiteľ“), alebo inou osobou (ďalej len „Podnikateľ“), ktorá nie je spotrebiteľom. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní Kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (zdieľanie mena a adresy dodania).

 

III. Objednanie tovaru

Kupujúci prostredníctvom e-shopu na internetových stránkach predávajúceho vytvorí objednávku tovaru, ktorá obsahuje druh tovaru, jeho množstvo, cenu, meno a kontaktné údaje kupujúceho a miesto dodania. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a kupujúci jej podaním potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi. Takto vytvorenú objednávku potvrdí predávajúci zákazníkovi e-mailom, a to do 24 hodín od jej obdržania. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom, dohodne predávajúci s kupujúcim individuálny termín dodania, príp. navrhne dodanie iného adekvátneho tovaru.

V tejto súvislosti predávajúci kupujúceho spotrebiteľa rovnako upozorňuje na znenie § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a oznamuje, že

- kupujúci nenesie žiadne náklady v súvislosti s elektronickou komunikáciou na diaľku (nesie svoje náklady na poštovné apod.),

- záloha nie je zásadne vyžadovaná, a to s výnimkami ďalej uvedenými (viac viď bod 4 týchto všeobecných podmienok),

- kupujúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť za podmienok stanovených zákonom (viď bližšie bod 7 týchto všeobecných podmienok),

- kupujúci nesie v prípade odstúpenia od zmluvy náklady spojené s navrátením tovaru; v tejto súvislosti predávajúci upozorňuje, že vzhľadom k charakteru a objemu tovaru nemusí byť vrátený zvyčajnou poštovnou cestou možné,

- kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy zodpovedá predávajúcemu len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, ako je nutné s týmto tovarom naložiť s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti,

- kupujúci má právo sa v prípade sťažnosti obrátiť na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru

Odoslaním objednávky zákazník súhlasí aj s cenou tovaru. V prípade záujmu o zníženie ceny na základe konkurenčnej ponuky je nutné si túto cenu dohodnúť s predávajúcim predom (pred odoslaním objednávky). Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Spätná úprava ceny nie je možná.

Objednaním tovaru na internetových stránkach predávajúceho kupujúci súhlasí so zasielaním informačných emailov predávajúceho. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať.

 

IV. Platobné podmienky

Objednaný tovar uhradí kupujúci metódou, ktorou si zvolil pri objednaní. Do doby zaplatenia tovaru je tovar majetkom predávajúceho. V prípade objednávky nadštandardných rozmerov alebo objednávky v hodnote nad 1300 EUR s DPH môže predávajúci požadovať zaplatenie zálohy vo výške 50% z hodnoty objednávky. Takto zaplatená záloha bude započítaná na celkovú kúpnu cenu.

 

V. Reklamácia – viď reklamačný rád bod 8 týchto všeobecných podmienok

Reklamácie sú vybavované štandardným spôsobom v súlade s platnou právnou legislatívou. Odporúčame zákazníkom venovať patričnú pozornosť prevzatia tovaru s ohľadom na možné poškodenie a tým predísť prípadným nezrovnalostiam.

 

VI. Dodacie podmienky

Termín dodanie oznámi predávajúci kupujúcemu pri potvrdení objednávky. Väčšina zásielok je doručená kupujúcemu do 7 pracovných dní. Predávajúci informuje kupujúceho o odhadovanej dobe dodania a možnému predĺženiu, túto informáciu podá predávajúci súčasne s potvrdením objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo odchýliť sa od dohodnutého termínu dodania o 3 pracovné dni.

Doručenie balíku je na území SR prevádzané prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Doručovateľská služba kontaktuje kupujúceho pomocou sms správy v deň doručenia, kde oznámi podrobnosti predania, oznámi mu približný čas doručenia, výšku dobierky a ďalšie prípadné náležitosti. Zásielka býva štandardne doručovaná medzi 8. a 18. hodinou v pracovné dni (presnú dobu doručenia nemožno ovplyvniť, ale možno ju upresniť po kontakte so šoférom). V prípade nezastihnutia na uvedenej adrese dodania zanechá prepravca oznámenie a balík sa pokúsi doručiť ešte raz nasledujúci pracovný deň. Cestu zásielky možno sledovať na internete na webovej stránke prepravcu po zadaní jej čísla, ktoré príde zákazníkovi e-mailom po jej expedícii k prepravcovi.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky – hlavne druh a množstvo tovaru a neporušenosť obalov podľa priloženého dodacieho listu.

 

 VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci spotrebiteľ má právo podľa § 7 odst. 1  zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od dňa prevzatia tovaru, v prípade dodávky po častiach sa táto lehota počíta od dňa prevzatia poslednej časti dodávky tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť učinené písomne a za splnenia tejto podmienky sa považuje zaslanie e-mailu na adresu info@adacpneu.sk, odstúpenie možno učiniť tiež vyplnením vzorového formulára podľa občianskeho zákonníku. Pokiaľ sa tak kupujúci rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, doručiť bez zbytočného odkladu na adresu expedičného skladu. Pred vrátením tovaru kupujúci zašle e-mail s uvedením čísla faktúry a súčasne uvedie číslo bankového účtu, na ktorý chce vrátiť uhradenú čiastku, pričom s úhradou na bankový účet kupujúci súhlasí. Predávajúci má povinnosť vrátiť kupujúcemu túto čiastku najneskôr do 14 dní od obdržania odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr, ako bol vrátený tovar predaný späť, alebo odoslaný.

 

VIII. Reklamačný poriadok (práva z chybného plnenia a záruka za akosť)

Všeobecné podmienky reklamácie (práva z chybného plnenia)

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný si dodaný tovar dôkladne prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených poškodeniach. Pokiaľ ide o reklamáciu, tak kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností:

a) na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@adacpneu.sk s riadne vyplneným reklamačným protokolom.

b) poštou na adresu AdacPneu.sk, Bratislavská 35J, PSČ: 93101, Šamorín, s riadne vyplneným reklamačným protokolom.

Reklamačný protokol si kupujúci môže stiahnuť TU. Reklamačný protokol je nutné poslať spolu s reklamovaným tovarom. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Kupujúci môže požiadať o zaslanie reklamačného formuláru predávajúceho a ten ho zašle buď na e-mailovú adresu, alebo poštou na adresu kupujúceho.

 

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytujú v okamihu prevzatia, podľa § 619 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníku. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní, pri čom do tejto lehoty sa nezarátava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby k odbornému posúdeniu vady. Predávajúci vyrozumie kupujúceho e-mailom a prípadne telefonicky.

podľa §  18 odst. 4 zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov predávajúci vybaví reklamáciu v zákonnej lehote 30 dní.

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe (záruka za akosť podľa § 620 odst. 1 občianskeho zákonníku).

a) Ak je chyba odstrániteľná, bude vada bezplatne odstránená. V prípade neodstrániteľnej vady bude tovar vymenený na náklady predávajúceho.

b) Nárok na uplatnenia záruky za akosť zaniká v nasledujúcich prípadoch:

- neodbornej montáže, používania či obsluhy alebo použitia tovaru v rozpore so stanoveným technologickým postupom,

- používania tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii alebo iného porušenia technologickej kázne,

- poškodenia tovaru prírodnými živlami,

- poškodenia tovaru nadmerným zaťažením alebo používaním v rozpore s technologickými či inými podmienkami uvedenými v dokumentácii, ako napr. nerovnomerným zjazdením behúňa pneumatík, nedostatočným hustením pneumatík, nesprávne zriadenou zbiehavosťou, prudkým, častým brzdením, chybnými tlmičmi či agresívnou jazdou.

-bežné opotrebenie tovaru

- opotrebením po hranicu stanovenú zákonom.

 

Postup pri výmene (reklamácii) tovaru

Kupujúci neodkladne kontaktuje predávajúceho emailom alebo telefonicky. Na základe tejto komunikácie navrhne predávajúci spôsob prepravy tovaru na svoju adresu AdacPneu.sk, Bratislavská 35J, PSČ: 93101, Šamorín.. Kupujúci pri zasielaní reklamovaného tovaru pribalí k tovaru kópiu faktúry, na ktorú pripíše číslo bankového účtu, na ktorý má zaslať predávajúci peňažnú čiastku v prípade uznania reklamácie. Po prevzatí tovaru na adrese pobočky predávajúceho tento o tom informuje kupujúceho a ďalej bude zahájený dohodnutý spôsob výmeny, popr. zákonom stanovený spôsob reklamácie tovaru.

Pokiaľ kupujúci zistí dodatočné nezrovnalosti na faktúre, ktorá je zasielaná v elektronickej podobe, bude neodkladne kontaktovať predávajúceho, ktorý ju upraví podľa jeho požiadavkou (pokiaľ to zákon umožňuje), popr. ju opätovne zašle e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho.

V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci Spotrebiteľ právo na náhradu účelne vynaložených nákladov v nutnej výške spojených s uplatnením práva podľa § 18 odst. 7 zákona č. 250/2007 Zb. Účelne vynaloženým nákladom je potom napr. doprava predmetu (poštovné) na miesto opravy či náklady na komunikáciu s Predávajúcim ohľadne reklamácie. Kupujúci však nemá nárok na náhradu nákladov spojených s prevedením prehliadky predmetu kúpy a zistení vady, nakoľko tieto náklady nie sú v príčinnej súvislosti s existenciou vady podľa § 18. odst. 7 zákona č. 250/2007 Zb.

 V prípade neoprávnenej reklamácie nemá Kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani Predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

Pri dodaní novej veci je Kupujúci povinný predávajúcemu vrátiť vec pôvodne dodanú, tieto náklady v nutnej výške nesie Predávajúci. Kupujúci však nemá nárok na bezplatné zaslanie nového tovaru, cena dopravy sa riadi podľa platného cenníku.

 

Odporúčanie pri predávaní zásielok

Pri prevzatí tovaru je v záujme kupujúceho dôkladne si prekontrolovať obsah zásielky, na neskoršie reklamácie ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nemusí byť braný ohľad. Podpísaním dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že tovar bol dodaný v poriadku.

Vzhľadom k tomu, že dopravu Vami objednaného tovaru vo väčšine prípadov zaisťuje tretia osoba, dodržujte nasledujúci postup:

Pri dodaní tovaru si dôkladne skontrolujte stav tovaru. Ak je všetko v poriadku, potvrďte prevzatie tovaru podpísaním dodacieho (prepravného) listu. Jeho podpísaním vyjadrujete súhlas s tým, že tovar bol dodaný bez vád a v množstve, ktoré je uvedené v dodacom liste.

Ak má tovar akékoľvek vady v okamihu dodania alebo nesúhlasí druh alebo množstvo, je nutné tieto skutočnosti poznamenať na dodacom (prepravnom) liste. Ak je tovar poškodený, môže kupujúco prevzatie odmietnuť.

Pokiaľ nebudú zaznamenané informácie o vadách na dodacom (prepravnom) liste, reklamačný proces nemusí byť zahájený.

Od 1. 2. 2016 je SOI mediátorom v prípade spotrebiteľského sporu. V tejto súvislosti Vás informujeme, že pokiaľ nesúhlasíte s vybavením reklamácie, resp. pokiaľ vznikne akýkoľvek spor z kúpnej zmluvy, máte od 1. 2. 2016 právo sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu s návrhom na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Slovenská obchodná inšpekcia plní úlohu mediátora. Všetky náležitosti mediácie nájdete na webových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk) v sekcii „Mimosúdne riešenie sporov so SOI od 1. 2. 2016“ a rovnako v zákone č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 

IX. Spätný odber pneumatík

Zákazník nakupujúci prostredníctvom e-shopu má nárok na bezplatné odovzdanie použitých pneumatík. Odber je možný po predchádzajúcej telefonickej dohode buď osobne, alebo zaslaním na adresu AdacPneu.sk, Bratislavská 35J, PSČ: 93101, Šamorín. Zaslanie pneumatík predajcovi nie je možné na dobierku.

Formulár pre spätný odber pneumatík si môžete stiahnuť tu. Zašlite nám ho emailom na info@adacpneu.sk, alebo poštou na adresu AdacPneu.sk, Bratislavská 35J, PSČ: 93101, Šamorín. Ak sa vzťahuje na výrobok povinnosť uvádzať náklady na spätný odber použitých pneumatík a spracovanie a využitie odpadných pneumatík, podľa zákona č.185/2001 Zb., sú súčasťou predajnej ceny a jej výky je 0,05 EUR/kg.

 

X. Účinnosť

Účinnosť týchto všeobecných obchodných podmienok nastáva dňom 1. januára 2014.